Nawigacja

Projekt unijny 2010/2011

Realizacja projektu

 

 

PROMOCJA

 

                  Przedszkole Miejskie nr 34 im. Kubusia Puchatka w Gliwicach  

        informuje o realizacji od 1 lipca 2010r. do 31 stycznia 2012r. projektu

        „Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego

                                                  Priorytet IX:

                 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

                                                  Działanie 9.1

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych     świadczonych w systemie oświaty

                                                 Poddziałanie 9.1.1

         Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

                               Nr wniosku: POKL.09.01.01-24-086/09

                                                                                                                                            Projekt realizowany jest w Gliwicach przez: Przedszkole Miejskie nr 34 (ul. Chatka Puchatka), Przedszkole Miejskie nr 16 (ul. Sportowa), Przedszkole Miejskie nr 20 (ul. Pszczyńska),  Przedszkole Miejskie nr 23 (ul. Królowej Bony), Przedszkole Miejskie nr 28 (ul. Paderewskiego) oraz Przedszkole Miejskie nr 37 (ul. Poli Gojawiczyńskiej)

 

Głównym celem projektu „Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”

jest wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dla dziewczynek                 i chłopców uczęszczających do grup przedszkolnych  4 i 5-latków w  gliwickich przedszkolach poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkoli  i organizację zajęć dodatkowych          i specjalistycznych. Realizuje się poszerzenie oferty edukacyjnej o elementy wykraczające poza bezpłatną podstawę programową poprzez organizację dodatkowych zajęć z języka angielskiego, poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, w tym organizację zajęć logopedycznych, wyrównawczych, terapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej.

 

Od września 2010r. do listopada 2011r. z oferty korzystają wszystkie dzieci czteroletnie                i pięcioletnie - w sumie 430 dzieci. Każde dziecko uczestniczy w dwóch bezpłatnych zajęciach organizowanych w godzinach od 13 do 16.  Dzieci realizują zajęcia: język angielski dla dzieci, które chcą poszerzyć swoje umiejętności, terapię zachowania dla dzieci, które mają problemy z emocjami, a formą rozładowania emocji są zajęcia ruchowe z wykorzystaniem tańca towarzyskiego, wyrównawcze- opanowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, logopedyczne – niwelowanie wad wymowy, gimnastyki korekcyjnej – korygowanie wad postawy.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu wynosi w całości 1 437 619,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 1 416 054,72 zł pochodzi z Funduszów Unii Europejskiej, natomiast fundusze 21 564,28 zł pochodzą               z budżetu państwa i gliwickiego samorządu. Oprócz finansowania zajęć dodatkowych                     i specjalistycznych zakupiono atrakcyjne pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, gadżety, książki do języka angielskiego, nagrody rzeczowe, materiały plastyczne. Działaniami wzmacniającymi efekty edukacyjne i terapeutyczne będą jednodniowe wycieczki oraz organizowane festyny rodzinne z poczęstunkiem i zamkiem dmuchanym.

 

Biuro projektu „Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”:            Zuzanna Antosik – koordynator projektu                                                                           Aleksandra Kruk – asystentka koordynatora projektu                                                            Jadwiga Laska – asystentka koordynatora projektu                                                                   Teresa Lis – asystentka koordynatora projektu                                                                             Ewa Perczyńska – asystentka koordynatora projektu                                                                 Anna Suchecka – asystentka koordynatora projektu                                                                   Ewa Szczygieł – asystentka koordynatora projektu                                                           Aleksandra Skoczek – specjalistka do obsługi finansowej projektu                                             Ewa Wietrzak – główna księgowa                                                                                                                                      Przemysław Strzelczyk – specjalista ds. prawnych

Strona internetowa projektu: www.gliwice-puchatka.pl

 

 

INFORMACJE O REALIZACJI PROJEKTU „Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej” za okres XI  2010– I 2011r.

Zadania założone we wniosku o dofinansowanie

Stan realizacji

Zadanie 1. Zarządzanie projektem, rozliczanie, sprawozdawczość, promocja

Odbyły się  zebrania całego zespołu zarządzającego – omówiono dotychczasowy przebieg projektu oraz postęp rzeczowy i finansowy. Na każdym spotkaniu planowano pracę na kolejny miesiąc oraz opracowywano harmonogram form wsparcia ze zmianami. Dokonano omówienia                 i opracowania wyników przeprowadzonych badań ankietowych, ewaluacyjnych dla rodziców.

Zadanie 2. Wydłużenie czasu pracy przedszkoli

Podpisano umowy: na realizację godzin po podstawie programowej oraz ze specjalistą do zajęć wyrównawczych.  Odbyło się: od  XI 2010r. do I 2011r. 1188,0 godzin  – wydłużonego czasu pracy przedszkoli w godz. 13.00-16.00.

Przeprowadzono kontrolę czasu pracy nauczycieli wraz          z kontrolą dokumentacji dydaktycznej.                                                                                                   

Zadanie 3. Organizacja               i przeprowadzenie zajęć dodatkowych                                   i specjalistycznych.

W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe          i specjalistyczne: 25 grup z j. angielskiego 2 razy                    w tygodniu po 0,5h; 28 grup z logopedii po 1h  w tygodniu; 13 grup zajęć wyrównawczych 1 raz  w tygodniu po 0,5h; 10 grup gimnastyki korekcyjnej 1 raz w tygodniu po 0,5h; 11 grup terapii zachowania 1 raz w tygodniu po 0,5h.            W okresie od listopada 2010r. do stycznia 2011r. odbyło się: 329,5 godzin z j. angielskiego, 371,5 godzin z logopedii, 87,5 godzin zajęć wyrównawczych, 72,5 godziny z terapii zachowania, 66 godzin gimnastyki korekcyjnej. Zakupiono nagrody oraz słodycze na konkursy. Przeprowadzono 12 konkursów i zawodów dla dzieci. Przeprowadza się ewaluację z zakresu zajęć dla dzieci. Przeprowadzono kontrolę zajęć w przedszkolach wraz          z kontrolą dokumentacji dydaktycznej.

Zadanie 4. Działania wzmacniające efekty edukacyjne i terapeutyczne

Działania w obszarze tego zadania zaplanowane są na II kwartał 2011r.

Zadanie 5. Upowszechnianie rezultatów

Działania w obszarze tego zadania zaplanowane są na II kwartał 2011r.

 

 

 

INFORMACJE O REALIZACJI PROJEKTU

„Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej” za okres VII – X 2010r.

 

Zadania założone we wniosku o dofinansowanie

Stan realizacji

Zadanie 1. Zarządzanie projektem, rozliczanie, sprawozdawczość, promocja

Odbyła się rekrutacja personelu. Podpisano umowy                  z personelem zarządzającym. Odbyły się zebrania                z rodzicami i spotkania indywidualne. Dokonano rekrutacji dzieci przez rekrutacyjny zespół pedagogiczny na zajęcia:       j. angielski, zajęcia wyrównawcze, terapię zachowania, zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną. Sporządzono kartę diagnozy wejścia Zakupiono środki trwałe, sprzęt                  i pozostałe materiały.

Odbyły się  zebrania całego zespołu zarządzającego – omówiono dotychczasowy przebieg projektu oraz postęp rzeczowy i finansowy. Na każdym spotkaniu planowano pracę na kolejny miesiąc oraz opracowywano harmonogram form wsparcia, które konsultowano ze specjalistami. Napisano i umieszczono artykuł  w gazecie lokalnej i na stronach internetowych sześciu przedszkoli: PM-16, PM-20, PM-23, PM-28, PM-34, PM-37. Opracowano i wydano materiały promocyjno-informacyjne oraz gadżety.

Zadanie 2. Wydłużenie czasu pracy przedszkoli

Dokonano rekrutacji nauczycieli do sześciu przedszkoli. Podpisano umowy na realizację godzin po podstawie programowej. Od 06 września 2010r. do 31 października 2010r.  odbyło się: 720 godzin (342h za IX + 378h za X)  – wydłużonego czasu pracy przedszkoli.                                       Przeprowadzono przetarg – zamówienie publiczne na catering gotowych i ciepłych potraw dla 440 dzieci. Od początku rozpoczęcia zajęć dodatkowych                              i specjalistycznych dzieci otrzymują dodatkowy posiłek.                                                              

Zadanie 3. Organizacja               i przeprowadzenie zajęć dodatkowych                                   i specjalistycznych.

Dokonano rekrutacji specjalistów do zajęć dodatkowych           i specjalistycznych. Podpisano umowy na realizację zajęć. Opracowano programy zajęć dodatkowych i wzory dzienników zajęć.                                                                     W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe          i specjalistyczne: 25 grup z j. angielskiego 2 razy                    w tygodniu po 0,5h; 28 grup z logopedii po 1h  w tygodniu; 13 grup zajęć wyrównawczych 1 raz  w tygodniu po 0,5h; 10 grup gimnastyki korekcyjnej 1 raz w tygodniu po 0,5h; 11 grup terapii zachowania 1 raz w tygodniu po 0,5h.            W okresie od 06 września 2010r. do 31 października 2010r.  odbyło się: 200 godzin z j. angielskiego, 224 godzin                  z logopedii, 52 godzin zajęć wyrównawczych, 44 godziny        z terapii zachowania, 40 godzin gimnastyki korekcyjnej. Zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały plastyczne, dyplomy.

Zadanie 4. Działania wzmacniające efekty edukacyjne i terapeutyczne

Działania w obszarze tego zadania zaplanowane są na II kwartał 2011r.

Zadanie 5. Upowszechnianie rezultatów

Działania w obszarze tego zadania zaplanowane są na II kwartał 2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni  1 (poniedziałek)  i 11 (czwartek) listopada są w Polsce  dniami ustawowo wolnymi od zajęć .

Zajęcia w ramach projektu unijnego muszą zostać zrealizowane.

Informujemy Rodziców dzieci biorących udział w zajęciach unijnych, co następuje:

- zajęcia z dnia 1 listopada odbędą się dnia 6 listopada - sobota w godzinach od 9.00 do 12.00 ( są to zajęcia z poniedziałku, czyli biorą w nich udział dzieci realizujące zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i zajęć wyrównawczych) 

- zajęcia z  11 listopada odbędą się dnia 20 listopada - sobota w godzinach od 9.00 do 12.00 ( są to zajęcia z czwartku, czyli biorą w nich udział dzieci realizujące zajęcia z lektoratu języka angielskiego i terapii emocji- tańców).Obecność dzieci wskazana !

 

 

 

 

REALIZACJA ZAJĘĆ UNIJNYCH OD DNIA 6 WRZEŚNIA 2010 R.

*PONIEDZIAŁEK

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - grupa I 13.00-13.30; grupa II- 13.30-14.00

- zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze - grupa I 13.00-13.30, grupa II 13.30-14.00, grupa III 14.00-14.30

* WTOREK

- zajęcia z lektoratu języka angielskiego - grupa I 13.00-13.30, grupa II 13.30-14.00, grupa III 14.00-14.30

* ŚRODA

- zajęcia z korekcji wad wymowy - grupa I 13.00-13.30, grupa II 13.30-14.00, grupa III 14.00-14.30 , grupa IV 14.30-15.00

*CZWARTEK

- zajęcia z lektoratu języka angielskiego - grupa I 13.00-13.30, grupa II 13.30-14.00, grupa III 14.00-14.30

- zajęcia z terapii emocji - tańce grupa I 14.00-14.30, grupa II 14.30-15.00

*PIĄTEK

- zajęcia z korekcji wad wymowy - grupa I 13.00-13.30, grupa II 13.30-14.00, grupa III 14.00-14.30 , grupa IV- 14.30-15.00

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie Nr 23 w Gliwicach
    Gliwice, ul. Królowej Bony 6
  • 32 231-29-25

Galeria zdjęć